Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4965
Title: Nhân vật trong phóng sự truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau hiện nay (Khảo sát năm 2014)
Authors: Lê, Kiên Giang
Advisor: Nguyễn Ngọc Oanh
Keywords: Phóng sự truyền hình;Đài phát thanh;Đài truyền hình;Cà Mau
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn đi vào giải quyết các khái niệm công cụ về nhân vật trong phóng sự truyền hình; tìm ra những đặc điểm và vai trò của nhân vật trong phóng sự truyền hình, phân loại các tuyên nhân vật trong phóng sự truyền hình, đưa ra quy chuẩn nhân vật nào được chọn đưa vào phóng sự truyền hình là đúng và phù hợp. Làm rõ mối tương quan và gắn kết chặt chẽ giữa nhân vật với các yếu tố, kết cấu trong phóng sự truyền hình để đạt được phóng sự chất lượng. - Khảo sát, thống kê, đánh giá, thực trạng sử dụng nhân vật trong phóng sự truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau từ đó tìm ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế đưa ra các giải pháp khắc phục.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4965
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ KIÊN GIANG.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.