DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận án tiến sĩ >
Luận án tiến sĩ báo chí >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4942

Nhan đề: TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG VÀ DƯ LUẬN XÃ HỘI VỀ HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI
Tác giả: Hoàng, Anh
Vũ, Tuấn Hà
Từ khoá: Truyền thông đại chúng
Dư luận xã hội
Quốc hội
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Luận án tập trung nghiên cứu, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, khảo sát, đánh giá thực trạng và sự ảnh hưởng dư luận xã hội tới hoạt động Quốc hội thông qua truyền thông đại chúng. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của truyền thông đại chúng và dư luận xã hội về hoạt động Quốc hội.
Định danh: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4942
Bộ sưu tập: Luận án tiến sĩ báo chí

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Vu Tuan Ha.pdf3.68 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com