Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4937
Title: Hoạt động liên kết xuất bản sách giáo trình tại trường Đại học Y khoa Vinh hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Advisor: Vũ, Mạnh Chu
Keywords: Liên kết;Xuất bản;Sách giáo trình;Trường đại học Y khoa Vinh
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn Làm rõ một số vấn đề lí luận chung về liên kết xuất bản và sách giáo trình. Đánh giá chung những mặt đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động liên kết xuất bản sách giáo trình của nhà trường. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả liên kết xuất bản sách giáo trình tại trường đại học Y khoa Vinh.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4937
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Van Anh.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.