Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4932
Title: Giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta hiện nay
Authors: Trần, Thị Thanh Huyền
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Bùi, Thế Đức
Keywords: Giáo dục đạo đức;Sinh viên;Trường đại học;Học viện;Miền Bắc;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân hiện nay, luận án đề xuất quan điểm và giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4932
Appears in Collections:LATS chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUẬN ÁN Trần Thị Thanh Huyền.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.