Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4929
Title: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Ban tuyên giáo đảng ủy cấp xã ở nước ta hiện nay
Authors: Phạm, Văn Hiến
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Tổ chức;Hoạt động;Ban Tuyên giáo;Đảng ủy;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận án Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án. - Làm rõ những vấn đề lý luận về CTTG cấp xã và đổi mới tổ chức, hoạt động của BTG ĐUCX ở nước ta hiện nay. - Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của BTG ĐUCX ở nước ta trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra đối với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của BTG ĐUCX ở nước ta hiện nay. - Đề xuất quan điểm, giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của BTG ĐUCX ở nước hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4929
Appears in Collections:LATS chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luận án Phạm Văn Hiến.pdf2.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.