Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4924
Title: Quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản ở Việt Nam giai đoạn 1986-2005
Authors: Nguyễn Thị Băng Thanh
Advisor: TS. Vũ Mạnh Chu
Keywords: Quyền tác giả;Xuất bản;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 111tr.
Abstract: Trình bày hệ thống lý luận về xuất bản và quyền tác giả; Nêu được mối quan hệ giữa lao động sáng tạo, bảo hộ thành quả sáng tạo với hoạt động xuất bản
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4924
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bảnItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.