Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/492
Title: Nâng cao chất lượng chương trình truyền hình tiếng H'Mông của Đài phát thanh - truyền hình Yên Bái (Khảo sát từ tháng 9/2011 đến tháng 3/2012)
Authors: Hoàng, Mạnh Hà
Advisor: Nguyễn, Thị Thoa
Keywords: Nâng cao;Chất lượng;Chương trình;Truyền hình;Tiếng H'mông;Đài Phát thanh;Đài Truyền hình;Yên Bái
Issue Date: 2013
Abstract: Nghiên cứu thực trạng chương trình truyền hình tiếng H’mông của đài PT-TH Yên Bái trong việc đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng chương trình này trong thời gian tới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/492
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Manh Ha.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.