Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4906
Title: Phát huy vai trò công tác tư tưởng trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc khối công nghiệp Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thoan
Advisor: Lương, Khắc Hiếu
Keywords: Công tác tư tưởng;Cổ phần hóa;Doanh nghiệp nhà nước;Công nghiệp;Hà Nội
Issue Date: 2005
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 120tr.
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn vai trò công tác tư tưởng đối với quá trình CPH DNNN, đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm phát huy vai trò của CTTT trong quá trình CPH DNNN thuộc Khối Công nghiệp Hà Nội hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4906
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởngItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.