Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4892
Title: Triết học Mác-Lênin (Giáo trình trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính. Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Keywords: Triết học;Mác-Lênin
Issue Date: 2011
Publisher: H.: Chính trị - Hành chính
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4892
Appears in Collections:Giáo trìnhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.