Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/489
Title: Đổi mới hệ thống chuyên trang chuyên mục của báo điện tử Vietnamnet (Khảo sát năm 2011)
Authors: Đỗ, Thị Anh Ngọc
Advisor: Vũ, Quang Hào
Keywords: Đổi mới hệ thống;Báo điện tử;Vietnamnet
Issue Date: 2012
Abstract: Tác giả luận văn cố gắng đưa ra một mô hình cụ thể cho những chuyên trang, chuyên mục mà luận văn lựa chọn cải tạo, nâng cấp. Trong mô hình này, tác giả mạnh dạn đề xuất những cách thức làm mới chuyên trang, chuyên mục dựa trên cơ sở lí luận chung về báo chí và qua kết quả khảo sát thăm dò độc giả.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/489
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Thi Anh Ngoc.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.