Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/485
Title: Tuyên truyền xây dựng Đảng trên báo Vĩnh Phúc (Khảo sát Báo Vĩnh Phúc từ tháng 3/2010 đến 6/2012)
Authors: Đỗ, Mạnh Long
Advisor: Nguyễn, Thị Thoa
Keywords: Tuyên truyền;Xây dựng Đảng;Báo Vĩnh Phúc
Issue Date: 2012
Abstract: Nghiên cứu thực trạng tuyên truyền xây dựng Đảng trên Báo Vĩnh Phúc nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền của Báo Vĩnh Phúc về mảng đề tài này trong thời gian tới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/485
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Manh Long.pdf752.02 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.