Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4837
Title: Nghiên cứu gia đình và giới trong thời kỳ đổi mới
Authors: Nguyễn, Hữu Minh
Trần, Thị Vân Anh
Keywords: Gia đình;Giới;Thời kì đổi mới
Issue Date: 2012
Publisher: H.: Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 544 tr
Abstract: Cuốn sách gồm các bài viết mang tính tổng quát, phân tích và đánh giá quá trình phát triển của gia đình Việt Nam, những thay đổi và thách thức liên quan đến bình đẳng giới trong xu hướng hội nhập và phát triển.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4837
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghiên cứu gia đình và giới trong thời kỳ đổi mới.pdf33.41 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.