Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4819
Title: Xã hội học giáo dục (Educational Sociology)
Authors: Mạc, Văn Trang
Keywords: Giáo dục;Xã hội học
Issue Date: 2011
Publisher: H. : Đại học Sư phạm, 123tr
Abstract: Trình bày những lí luận cơ bản về xã hội học và xã hội học giáo dục. Giáo dục và hệ thống xã hội. Hệ thống giáo dục và nhà trường. Xã hội hoá cá nhân. Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục. Nhóm học sinh và sinh viên. Nghề giáo viên và nhà giáo cùng phương pháp nghiên cứu xã hội học giáo dục.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4819
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xã hội học giáo dục.pdf7.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.