Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4812
Title: Truyền thông chính sách kinh nghiệm Việt Nam và Hàn Quốc
Keywords: Truyền thông;Chính sách;Việt Nam;Hàn Quốc
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 458 tr
Abstract: Gồm 32 bài tham luận của các nhà quản lý, khoa học, chuyên gia, giảng viên tập chung vào những vấn đề lý luận về truyền thông chính sách và thực tiễn truyền thông chính sách Việt Nam, Hàn Quốc.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4812
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truyền thông chính sách kinh nghiệm việt nam và hàn quốc.pdf21.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.