Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4807
Title: Tổ chức hoạt động cơ quan báo chí - Thực tiễn và xu hướng phát triển
Authors: Nguyễn Quang Hòa
Keywords: Báo chí;Tổ chức;Phát triển;Cơ quan
Issue Date: 2016
Publisher: H : Thông tin và Truyền thông, 207 tr
Abstract: Trình bày một số khái niệm và quy định về tổ chức hoạt động cơ quan báo chí: Mô hình tổ chức hoạt động, đặc điểm lao động, thời đại Internet... và hoạt động kinh tế trong các cơ quan báo chí hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4807
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tổ chức hoạt động cơ quan báo chí.pdf19.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.