Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4798
Title: Vị thành niên và chính sách đối với vị thành niên
Authors: Đặng Vũ Cảnh Linh
Keywords: Tâm lí;Tuổi vị thành niên;Chính sách
Issue Date: 2003
Publisher: Lao động - Xã hội, 259tr.
Abstract: Những vấn đề về vị thành niên. Thực trạng đời sống và hoạt động của vị thành niên. Chính sách đối với vị thành niên
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4798
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vị thành niên và chính sách đối với Vị thành niên.pdf19.82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.