Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4785
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh. Một số nhận thức cơ bản
Authors: Nguyễn Mạnh Tường
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2009
Publisher: Chính trị Quốc gia, 211tr.
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 9 chương nêu bật lên nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phòng dân tộc, về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4785
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tư tưởng hồ chí minh – một số nhận thức cơ bản.pdf14.76 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.