Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4781
Title: Truyền thông xã hội
Authors: Phạm Hải Chung
Keywords: Truyền thông;Xã hội;Sách tham khảo
Issue Date: 2016
Publisher: Thế giới, 195tr.
Abstract: Tập hợp quá trình nghiên cứu và những câu trả lời mà thế hệ công chúng hiện tại đang đi tìm để thích ứng và vận dụng cách thức hoạt động của truyền thông xã hội
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4781
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truyền thông xã hội.pdf21.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.