Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4779
Title: Sử dụng các phương tiện truyền thông mới trong hoạt động ngoại giao kỹ thuật số hiện nay
Authors: Phạm, Minh Sơn
Keywords: Phương tiện;truyền thông;Ngoại giao;Kĩ thuật số
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Lý luận chính trị, 213 tr
Abstract: Cuốn sách xác định mục tiêu và hệ thống hóa khái niệm ngoại giao kỹ thuật số, phương tiện truyền thông mới, mối quan hệ giữa chúng. Trên cơ sở đó mở ra hướng nghiên cứu về ngoại giao và quan hệ quốc tế.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4779
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.