Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4771
Title: Quản lý và phát triển báo chí - xuất bản : Management and development for Journalism - publication
Authors: Lê, Thanh Bình
Keywords: Báo chí;Xuất bản;Quản lí;Phát triển
Issue Date: 2004
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 350 tr
Abstract: Khái quát lý luận về truyền thông đại chúng, tổng quan về xuất bản báo chí. Những thành tựu tồn tại và thách thức của báo chí xuất bản Việt Nam từ năm 1986 đến nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4771
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quản lý và phát triển báo chí xuất bản.pdf22.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.