Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4751
Title: Quản lý - khởi nguồn của thành công
Authors: Rodd Wagner
Keywords: Bí quyết thành công;Quản lí;Điều hành
Issue Date: 2017
Publisher: Lao động, 362 tr.
Abstract: Trình bày 12 nhân tố quản lý ưu việt: Thấu hiểu sự mong đợi, nguyên liệu và trang thiết bị, cơ hội được thể hiện, ghi nhận và khen thưởng...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4751
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quản lý khởi nguồn của thành công.pdf24.46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.