Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4748
Title: Quản lý hiệu quả tài sản công
Authors: Dag Detter
Keywords: Quản lí;Tài sản Công
Issue Date: 2017
Publisher: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 332tr.
Abstract: Tác giả tập trung phân tích tài sản công mang tính thương mại, đó là những tài sản hoặc những hoạt động tạo ra thu nhập như là các doanh nhà nước, bất động sản...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4748
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quản lý hiệu quả tài sản công.pdf38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.