Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4747
Title: Nhận thức về thời đại ngày nay
Authors: Vũ, Văn Hiền
Keywords: Chính trị-xã hội;Nhận thức;Thời đại
Issue Date: 2012
Publisher: H. : Chính trị quốc gia, 297 tr
Abstract: Gồm 10 chương: Giới thiệu những quan điểm, cách tiếp cận, khái niệm, phương pháp nghiên cứu thời đại. Phân tích những lực lượng, nhân tố có ảnh hưởng tới xu thế, tính chất, nội dung, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong thế giới hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4747
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nhận thức về thời đại ngày nay.pdf23.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.