Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4745
Title: Phương pháp xử lý tình huống và nội dung cơ bản trong hoạt động quản lý hành chính
Authors: TS. Phạm Đức Chính
Keywords: Hành chính nhà nước;Quản lí hành chính;Sách chuyên khảo;Tình huống
Issue Date: 2014
Publisher: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 506tr.
Abstract: Giới thiệu các tình huống và việc xử lí các tình huống cụ thể trong quản lí hành chính nhà nước về các lĩnh vực như: đất đai, đầu tư, xây dựng, giao thông, giáo dục, đào tạo... và phân tích những nội dung cơ bản về quản lý hành chính nhà nước
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4745
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.