Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4742
Title: Nghĩ về nghề báo
Authors: Nguyễn Đình Lương
Keywords: Báo chí;Việt Nam
Issue Date: 1993
Publisher: H. : Văn hóa thông tin, 257 tr
Abstract: Trình bày những vấn đề cơ bản của nghề làm báo nói: Đặc trưng nguyên tắc, phương pháp, thể tài...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4742
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghĩ về nghề báo.pdf25.72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.