Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4737
Title: Nghề báo nghiệp văn
Authors: Phan Quang
Keywords: Nghề báo;Văn chương;Báo chí;Kinh nghiệm
Issue Date: 2005
Publisher: H. : Thông tấn, 431 tr
Abstract: Đề cập tới nghiệp vụ nghề làm báo ở nước ta; với tính lịch sử, kinh nghiệm, lí luận, phong cách của người làm báo và mối quan hệ Việt Nam - Mỹ trong ngành báo, phong cách báo chí Mỹ.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4737
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghề báo nghiệp văn.pdf32.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.