Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4735
Title: Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
Authors: Nguyễn Phú Trọng
Keywords: Dân chủ;Xã hội chủ nghĩa;Nhà nước pháp quyền
Issue Date: 2011
Publisher: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 739tr.
Abstract: Tập hợp bài nói, viết, trả lời phỏng vấn báo chí của GS.TS Nguyễn Phú Trọng về vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4735
Appears in Collections:Xây dựng Nhà nước Việt NamItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.