Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4732
Title: Một số vấn đề về công tác tư tưởng
Authors: Đào, Duy Tùng
Keywords: Công tác tư tưởng;Lí luận;Thực tiễn
Issue Date: 1999
Publisher: H. : Chính trị quốc gia, 312 tr
Abstract: Nội dung cuốn sách khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ và tác động to lớn của công tác tư tưởng trong tiến trình cách mạng, góp phần hình thành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giáo dục bồi dưỡng tri thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4732
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Một số vấn đề về công tác tư tưởng.pdf30.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.