Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4731
Title: Những vấn đề lý luận về công tác tư tưởng của Đảng hiện nay
Authors: TS Ngô Huy Tiếp
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Công tác tư tưởng
Issue Date: 2011
Publisher: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 251tr.
Abstract: Khái quát lại toàn bộ quá trình hình thành và phát triển công tác tư tưởng của Đảng trên cả bình diện lý luận và thực tiễn, khẳng định những thành tựu, nêu rõ những bài học kinh nghiệm và đề ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng trên các lĩnh vực
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4731
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Những vấn đề lý luận về công tác tư tưởng của đảng hiện nay.pdf17.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.