Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4730
Title: Những vấn đề cần chú ý trong công tác biên tập xuất bản phẩm
Authors: Phùng Thiên Tân
Keywords: Công tác biên tập;Xuất bản;Ấn phẩm
Issue Date: 2010
Publisher: Công an nhân dân, 655tr.
Abstract: Cuốn sách gồm 3 phần; Các vă bản chỉ đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động XB; Danh mục bí mật Nhà nước theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; Một số bài viết của cán bộ quản lý
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4730
Appears in Collections:Quản lý xuất bảnItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.