Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4729
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác tư tưởng lý luận
Authors: Phạm, Tất Thắng
Keywords: Công tác lí luận;Công tác tư tưởng;Lí luận;Thực tiễn
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Chính trị quốc gia, 394 tr
Abstract: Đề cập các vấn đề, khía cạnh, tác động khác nhau về thực tiễn và lí luận của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước. Nêu ra những biện pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế; xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4729
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.