Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4727
Title: Lí luận giáo dục
Authors: Phan Thanh Long (Chủ biên)
Trần Quang Cấn
Nguyễn Văn Diện
Keywords: Lí luận;Giáo dục
Issue Date: 2013
Publisher: H. : Đại học Sư phạm, 262 tr
Abstract: Trình bày những lý luận cơ bản trong giáo dục như khái niệm, bản chất, đặc điểm của quá trình giáo dục, hệ thống nguyên tắc, nội dung, phương pháp giáo dục và các chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4727
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lý luận giáo dục.pdf19.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.