Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4725
Title: Lý luận chính trị và truyền thông - những điểm nhìn từ thực tiễn đào tạo
Keywords: Lí luận chính trị;Truyền thông
Issue Date: 2011
Publisher: H. : Chính trị - Hành chính, 596 tr
Abstract: Cuốn sách tập hợp 64 bài viết khoa học tiêu biểu của cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Học viện đã công bố trong 5 năm từ 2007 đến nay trên các lĩnh vực: chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa, khoa học, giáo dục, báo chí, tuyên truyền.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4725
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.