Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4723
Title: Lời tự thú của một nhà báo Mỹ: Những gì người ta không dạy bạn ở các trường Báo chí
Authors: Tom Plate
Đan Linh
Keywords: Báo chí;Nhà báo;Mỹ
Issue Date: 2010
Publisher: Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 566 tr
Abstract: Cuốn sách là những bài học thú vị rút ra từ cuộc đời của một nhà báo dày dạn kinh nghiệm. Tác giả đề cập đến trách nhiệm to lớn của các tờ báo, tạp chí, trách nhiệm của các ký giả và phóng viên; tầm quan trọng về kiến thức chuyên môn, những bằng cấp tối thiểu; tính trung thực và sự tiên phong của nghề báo,...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4723
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lời tự thú của một nhà báo mỹ.pdf26.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.