Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4721
Title: Lợi ích kinh tế của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo
Authors: Trần Thanh Giang
Keywords: Lợi ích kinh tế;Nông dân;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 226 tr
Abstract: Cuốn sách gồm 3 chương: phân tích một số vấn đề lý luận về lợi ích kinh tế của nông dân Việt Nam; Những tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến lợi ích kinh tế của nông dân, từ đó đề ra quan điểm và giải pháp nhằm bảo đảm lợi ích kinh tế của nông dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4721
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.