Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/472
Title: Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Kim Anh
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Năng lực;Cầm quyền;Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2012
Abstract: Trên cơ sở làm rõ, có tính học thuật, về năng lực cầm quyền của đảng cộng sản và năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, luận văn đề xuất những định hướng nhằm nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/472
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Kim Anh.pdf944.47 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.