Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4719
Title: Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa phương Tây trước chủ nghĩa Mác
Authors: Trần Hùng
Trần Chí Mỹ
Keywords: Chủ nghĩa xã hội không tưởng;Chủ nghĩa Mác- Lênin;Lịch sử tư tưởng;Phương Tây;Chủ nghĩa xã hội
Issue Date: 2006
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia, 517 tr
Abstract: Cuốn sách gồm 2 phần : Giới thiệu về tư tưởng XHCN Phương Tây thời kỳ cổ đại và trung đại, Chủ nghĩa xã hội không tưởng; giá trị và những hạn chế lịch sử của các nhà tư tưởng và học thuyết của họ; Hai tác phẩm Đảo không tưởng và Thành phố Mặt trời
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4719
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.