Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4718
Title: Ngôn ngữ cơ thể
Authors: James Borg
Keywords: Ngôn ngữ;Cơ thể
Issue Date: 2009
Publisher: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 303tr.
Abstract: Giới thiệu bảy bài học để làm chủ ngôn ngữ không lời thông qua ngôn ngữ của tâm trí và cơ thể, nhìn, nghe, tư thế tay chân và thể hiện sự nói dối, sự đáng yêu, sơ hở qua các cử chỉ
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4718
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngôn ngữ cơ thể.pdf22.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.