Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4717
Title: Công tác xuất bản. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: PGS.TS. Đường Vinh Sường
Keywords: Xuất bản;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Thông tin - Truyền thông, 318tr.
Abstract: Đây là cuốn sách tập hợp một phần các công trình đã được tác giả công bố trong nhiều năm trên các lĩnh vực của công tác xuất bản. Thông qua những kết quả nghiên cứu góp phần hình thành cơ sở lý luận, hệ thống quan điểm và đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm thể chế hóa các quan điểm của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4717
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Công tác xuất bản một số vấn đề và thực tiễn.pdf20.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.