Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4715
Title: Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp (Phần II)
Authors: Lê Thị Kim Hoa
Keywords: Giáo trình;Kế toán;Tài chính;Doanh nghiệp
Issue Date: 2008
Publisher: Nxb. Đà Nẵng, 256tr.
Abstract: Giáo trình phần 2 gồm 5 chương: Kế toán đầu tư chứng khoán; Kế toán hoạt động liên doanh và đầu tư bất động sản; Kế toán thuê và cho thuê tài sản; Kế toán xây dựng cơ bản; Báo cáo tài chính doanh nghiệp
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4715
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp.pdf26.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.