Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4712
Title: Lịch sử giáo dục thế giới
Authors: Bùi Minh Hiền (chủ biên)
Nguyễn Quốc Trị
Keywords: Lịch sử;Giáo dục;Thế giới
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Đại học Sư phạm, 269 tr
Abstract: Trình bày một cách hệ thống từ những vấn đề chung về lịch sử giáo dục thế giới đến đặc điểm phát triển thực tiễn và lí luận giáo dục qua các thời kì phát triển lịch sử nhân loại. Giới thiệu những tư tưởng giáo dục vĩ đại của nhân loại qua các thời kì lịch sử như: Khổng Tử, J. Locke, J. A. Comenxki, Petxtalogi, Mác - Ănggen, Lênin, Dewey...
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4712
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lịch sử giáo dục thế giới.pdf36.7 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.