Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4710
Title: Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam
Authors: Đỗ Hoàng Linh
Keywords: Báo chí;Lịch sử;Cách mạng;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H. : Khoa học xã hội,
Abstract: Nội dung gồm 2 phần: Phần 1: Những chặng đường báo chí cách mạng Việt Nam; Phần 2: Những kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam. Cuốn sách được biên soạn, sắp xếp, hệ thống tư liệu chính thống đã và đang được sử dụng để tuyên truyền, giáo dục về sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4710
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.pdf25.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.