Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4707
Title: Kỹ năng biên tập
Keywords: Báo chí;Biên tập;Kĩ năng
Issue Date: 2007
Publisher: H. : Thông tấn, 133 tr
Abstract: Nguyên tắc cơ bản của công việc biên tập, cách dùng dấu châm câu, trạng từ, cách giảm thiểu những sai sót trong quá trình biên tập
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4707
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kỹ năng biên tập.pdf7.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.