Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4706
Title: Ký báo chí
Authors: Đức Dũng
Keywords: Báo chí;Ký báo chí
Issue Date: 1992
Publisher: H. : Thông tin, 277 tr
Abstract: Phân tích, nhận diện đặc trưng, đặc điểm từng thể loại báo chí, giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của thể ký báo chí.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4706
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ký báo chí.pdf23.64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.