Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/470
Title: Đảng lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đinh, Thị Hạnh
Advisor: Nguyễn, Thị Thanh
Keywords: Đảng lãnhd đạo;Đấu tranh;Chống tham nhũng;Việt Nam
Issue Date: 2012
Abstract: Trên cơ sở lý luận chung về tham nhũng và thực tiễn tình hình tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, cũng như hệ quả chính trị của tham nhũng gây ra, tác giả làm rõ lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua. Từ đó, tác giả có đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng, nhà nước, làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, khôi phục lòng tin của dân chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện để phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/470
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh Thi Hanh.pdf705.12 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.