Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4699
Title: Một số vấn đề về tư tưởng quản lý
Authors: GS, TS. Hồ Văn Vĩnh
Keywords: Tư tưởng;Quản lí
Issue Date: 2003
Publisher: Chính trị Quốc gia, 398tr.
Abstract: Tư tưởng quản lí của một số nhà tư tưởng từ thời cổ đại đến hiện đại, đặc biệt là những tư tưởng quản lí của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác Lênin và Hồ Chí Minh
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4699
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Một số vấn đề về tư tưởng quản lý.pdf32.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.