Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4695
Title: Hệ thống chính trị ở các nước tư bản phát triển hiện nay: Sách tham khảo
Authors: Hồ, Văn Thông
Keywords: Hệ thống chính trị;Tư bản phát triển
Issue Date: 1998
Publisher: H. : Chính trị quốc gia, 197 tr
Abstract: Giới thiệu sơ lược lịch sử tư tưởng chính trị và các giai đoạn phát triển của nhà nước tư bản, phân tích tổ chức hệ thống chính trị của chủ nghĩa tư bản trên các mặt tổ chức nhà nước, các chính đảng, các nhóm lợi ích, các cuộc bầu cử, các phương tiện thông tin đại chúng. Những mâu thuẫn, những giá trị phổ biến trong hệ thống chính trị của các nước tư bản phát triển, phân tích những xu hướng mới của thời đại và đề cập đến một số vấn đề về xây dựng nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước ở Việt Nam
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4695
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hệ thống chính trị ở các nước tư bản phát triển hiện nay.pdf18.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.