Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4693
Title: Hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đổi mới
Authors: Nguyễn, Duy Quý
Keywords: Hệ thống chính trị;Thời kì đổi mới;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: H. : Chính trị quốc gia, 2019
Abstract: Tổng kết, đánh giá hiện trạng, những thành tựu và hạn chế của hệ thống chính trị nước ta hơn 20 năm qua; đồng thời dự báo sự vận động của hệ thống chính trị và các giải pháp cho việc hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4693
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đổi mới.pdf16.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.