Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4692
Title: Một số vấn đề cấp thiết trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nông thôn nước ta hiện nay
Authors: PGS, TS Nguyễn Chí Dũng
Keywords: Phát triển xã hội;Quản lí xã hội;Việt Nam;Nông thôn
Issue Date: 2010
Publisher: Chính trị - Hành chính, 336tr.
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội. Những yếu tố tác động đến sự phát triển xã hội về tự nhiên - môi trường; thể chế chính trị, chính sách và quản lý; kinh tế thị trường và tình trạng phát triển không đều về kinh tế; con người và nguồn nhân lực; văn hoá - xã hội; hoạt động truyền thông
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4692
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.