Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4691
Title: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở
Keywords: Hành chính nhà nước;Cán bộ lãnh đạo;Lãnh đạo;Giáo trình;Kĩ năng quản lí;Quản lí
Issue Date: 2014
Publisher: Lý luận Chính trị, 278tr.
Abstract: Những bài học về hoạt động lãnh đạo, phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý; các kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định, tuyên truyền, thuyết phục, thu thập và xử lý thông tin, xử lý tình huống chính trị - xã hội, đánh giá và sử dụng cán bộ cơ sở, điều hành công sở của các cán bộ lãnh đạo, quản lý
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4691
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.